Background

Background

Ilungelo lokuqwetywa yingqondo (i-IP) yindibanisela yamalungelo amkelwe ngokusemthethweni ayanyaniswa nokuqamba nesiphiwo sokuyila – imisebenzi yengqondo, okungesiso isiveliso esibambekayo, umhlaba kunye neminye imithombo ephathekayo. Ilungelo lokuqwetywa yingqondo lahlulwe laba ziindidi ezimbini:

  • Ilungelo lokuqwetywa yingqondo kweshishini, okuquka izinto eziqanjiweyo nezobunini obukhuselweyo (patents), iimpawu zorhwebo (trademarks), okuyiliweyo kwezamashishini (industrial designs), kunye nezalathisi zemvelaphi ngokwejiyografi, kunye

  • neLungelo loShicilelo, eliquka imisebenzi yoncwadi nobugcisa obufana neenoveli, imibongo nemidlalo yeqonga, imiboniso-bhanyabhanya, imisebenzi yomculo, imisebenzi yobugcisa efana nemizobo, imifanekiso epeyintiweyo, iifoto nemifanekiso exonxiweyo, kunye nezicwangciso zokwakha.

Kuyimfuneko ukukhuselwa ngokusemthethweni ilungelo lokuqwetywa yingqondo ukuze kuthintelwe abanye abantu ekubeni bayisebenzise ngaphandle kokugunyaziswa, nto leyo enokuchaphazela kakubi oyena mnini, nokukhuselwa ngokusemthethweni ukuze kuqinisekiswe ukuba oyena mnini ubuxhamla  ngokupheleleyo ubuncwane bezorhwebo obenzeke ngenxa yesiphiwo sakhe sokuyila.