Vrywaring

Vrywaring

Die inligting in hierdie webtuiste is slegs vir algemene gebruik. Hoewel Innovus probeer om die nuutste en korrekte inligting te verskaf, maak ons geen voorstelling of waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer, oor die volledigheid, akkuraatheid, betroubaarheid, geskiktheid of beskikbaarheid met betrekking tot die webtuiste of die inligting, produkte, dienste of verwante grafika op die webtuiste vir enige doel nie. As jy dus op sulke inligting reken, doen jy dit op eie risiko.

In geen geval sal ons aanspreeklik wees vir enige verlies of skade nie, insluitend sonder beperking, indirekte of voortvloeiende verlies of skade, of enige verlies of skade hoegenaamd na aanleiding van die verlies van data of winste wat voortvloei uit of met betrekking tot die gebruik van hierdie webtuiste.

Op hierdie webtuiste sal jy ook skakels na ander webtuistes vind wat nie deur Innovus beheer word nie. Ons het geen beheer oor die aard, inhoud en beskikbaarheid van sodanige webtuistes nie. Die plasing van enige skakels op hierdie webtuiste impliseer nie noodwendig 'n aanbeveling of onderskrywing van die sienings van die betrokke webtuistes nie.

Alles moontlik word gedoen om hierdie webtuiste in werking te hou. Innovus aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir en sal nie aanspreeklik gehou word as die webtuiste tydelik onbeskikbaar is as gevolg van tegniese kwessies buite ons beheer nie.