Dokumente Aflaai

Dokumente Aflaai

Hierdie blad bevat dokumente wat afgelaai kan word om meer oor Innovus se beleid en nasionale wetgewing te wete te kom. Kliek op die betrokke skakel hieronder om die dokument af te laai:

TIA (Dokumente net in Engels beskikbaar)
TIA Seed Fund template
Seed Fund application form
TIA Seed Fund placemat

NDA Thesis Evaluation (net in Engels beskikbaar)

Die Bio-ekonomie Strategie (net in Engels beskikbaar)

Innovus elektroniese gids

Intellektuele-eiendomsregte (net in Engels beskikbaar)
Interpretasie van die omvang van intellektuele eiendomsregte ingevolge die Wet op Openbaar Gefinansierde Navorsing en Ontwikkeling (Wet 51 van 2008).

Bekendmakingsvorm
Die doel van die bekendmakingsvorm is om inligting rakende 'n nuwe uitvindsel of sakeidee op 'n vrywillige basis aan die US bekend te maak sodat die US die betrokke party se inisiatief kan ondersteun en kan verseker dat alle moontlike intellektuele eiendomsregte voldoende namens die individu en die US beskerm word. Dit sal die individu en die US daartoe in staat stel om sodanige idee in vennootskap kommersieel te ontgin, terwyl die regte van die entrepreneur(s) ook beskerm word.

Innovus-reklameteks – bemarkingsmateriaal vir tegnologie
Bemarkingsmateriaal vir beskikbare tegnologie.

Verswygingsooreenkoms (besigheid) (net in Engels beskikbaar)
US-verswygingsooreenkoms met besigheid

Ontwerpverswygingsooreenkom (besigheid) (net in Engels beskikbaar)
US-ontwerpverswygingsooreenkoms met besigheid

IE-beleid
US beleid oor die benutting van intellektuele eiendom

Wet op Suid-Afrikaanse Patente No. 57 van 1978
Wet op Suid-Afrikaanse Patente No. 57 van 1978

Wet op die Regte van Plantkwekers No. 15 van 1976
'n Stelsel waarvolgens plantkwekers se regte ten opsigte van variëteite van sekere plantsoorte toegestaan en geregistreer mag word; vir die vereistes waaraan voldoen moet word vir die toestaan van sodanige regte; vir die beskerming van sodanige regte en die toestaan van lisensies vir die uitoefening daarvan; en om vir toevallige sake voorsiening te maak.

Wet op Outeursreg No.98 van 1978
Suid-Afrikaanse Wet op Outeursreg

Wet op Kineografie No. 62 van 1977
Suid-Afrikaanse Wet op Kineografie

Wet op Handelsmerke No, 194 van 1993
Suid-Afrikaanse Wet op Handelsmerke

Wet op Geneties Manipuleerde Organismes No. 15 van 1997 (net in Engels beskikbaar)
Suid-Afrikaanse Wet op GMO

Wet op Intellektuele Eiendomsregte van Staatsgefinansierde Navorsing en Ontwikkeling No. 51 van 2008 (net in Engels beskikbaar)
Suid-Afrikaanse Wet op IE

Regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 17 van die Wet op Intellektuele Eiendomsregte van Staatsgefinansierde Navorsing en Ontwikkeling No. 51 van 2008 51 of 2008 (net in Engels beskikbaar)
Regulasies van die Suid-Afrikaanse Wet op IE

Beleid insake die Gebruik en Lisensiering van Handelsmerke van die Universiteit Stellenbosch