Tantième

Tantième

 

Ou Beleid
Tantième -verspreiding

Nuwe IE Beleid
Tantième-verspreiding (A)
Bruto inkomste tot en met R1,000 000.00

Nuwe IE Beleid
Tantième-verspreiding (B)
Bruto inkomste bo R1,000 000.00

Tensy anders ooreengekom, word die verdienste uit die kommersialisering van intellektuele eiendom wat deur ‘n personeellid of student geskep is, maar waarvan die eiendomsreg in die Universiteit setel, soos volg verdeel:

Bruto inkomste tot en met R1,000 000.00
(een miljoen rand)

Bruto inkomste bo R1,000 000.00 
(een miljoen rand)

Stap 1

12 % 
van die bruto inkomste word aan die Universiteit toegewys vir dienste gelewer en vir die bekostiging van indirekte uitgawes van die Universiteit, ooreenkomstig die toeslag op derdestroominkomste.

Stap 1

25 %
van die bruto inkomste word toegewys aan die uitvinder(s). Sodanige toewysing sal gelykop verdeel word tussen uitvinder(s) tensy anders skriftelik ooreengekom.

Stap 1

Alle direkte koste wat verband hou met die proses van beskerming en die proses van kommersialisering sowel as ander koste ooreengekom as verhaalbaar, kan deur die partye wat sodanige direk bygedra het, verhaal word van die bruto inkomste.

Stap 2

Alle direkte koste verbonde aan die beveiligingsproses en kommersialiseringsproses en ander koste waarop vooraf ooreengekom is met die uitvinder, is verhaalbaar deur die partye wat daardie koste aangegaan het.

Die restant van die inkomste, nadat uitvoering aan stappe 1 en 2 hierbo gegee is, lewer die netto inkomste.

Stap 2

Alle direkte koste wat verband hou met die proses van beskerming en die proses van kommersialisering, sowel as ander koste ooreengekom as verhaalbaar, kan deur die partye wat sodanige direkte koste bygedra het, verhaal word van die bruto inkomste.

Stap 2

Tweedevlak- netto inkomste
Die balans van die inkomste sal soos volg toegewys word:
35% 
van die netto inkomste word aan die uitvinder(s) toegewys. Sodanige toewysing sal gelykop tussen die uitvinder(s) verdeel word tensy anders skriftelik ooreengekom.
35% 
aan US se interne innovasiefonds toegewys.
30% word soos volg toegewys:
10% US Navorsingsrekening
10% Departement
10% Fakulteit

Stap 3

50% 
van die netto inkomste toegewys aan die uitvinder(s) in hul persoonlike hoedanigheid.

Stap 3

Eerstevlak- netto inkomste
Die balans van die inkomste sal soos volg toegewys word:
50% - US se interne innovasiefonds
50% word soos volg toegewys:
30% US Navorsingsrekening
10% Departement
10% Fakulteit

Stap 4

25% van die netto inkomste word soos volg pro-rata toegewys:
8%   US navorsingsrekening
7%   Departement
10% Fakulteit
 

Stap 5

25%
toegewys aan US se sentrale innovasiefonds