I-SUNCOM

I-SUNCOM

I-SUNCOM ukusekwa kwayo ikufumene kumnqweno weYunivesithi yaseStellenbosch wokufuna ukunciphisa iindleko zokuqhuba umsebenzi. Ekugqibeleni amaCandelo eeNkonzo zeMali ezizinzileyo aye enziwa amashishini ajonge ingeniso phantsi kolawulo lwe-SUNCOM. Thina silelinye lamacandelo ezoshishino ambalwa kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Onke amacandelo e-SUNCOM azimele geqe kwaye akafumani nkxaso yamali kwiYunivesithi.

Sinala maCandelo okuQhuba umSebenzi alandelayo:

  • IiNkonzo zeeNdawo zokuHlala
  • IOfisi yokuQeshisa
  • IiNkonzo zokwEnza iiKopi
  • Ivenkile i-Matie Shop
  • Ivenkile yobisi i-Maties Milk
  • Izitiya zezityalo
  • IiVenkile zeKofu zeKhampasi

​Sizama ukunika inkonzo equka konke, nenkonzo yenkxaso egqwesileyo kwiYunivesithi yaseStellenbosch, abafundi nabasebenzi bayo, kwakunye noluntu kunye neminye imibutho, oko sikwenza ngendlela enoqoqosho. 

 

Copyright 2017 Innovus Technology Transfer, All rights Reserved
Website developed by NetMechanic