IsiFundo esiFutshane

IsiFundo esiFutshane

Icandelo lezifundo ezimfutshane licandelo leYunivesithi yaseStellenbosch

Kule minyaka ili-9 idlulileyo iCandelo leziFundo eziMfutshane belinoxanduva lokuququzelela ezinye zezona zifundo zimfutshane zinika umdla nezifanelekileyo.

Ngezixhobo zokufunda kumacandelo asuka kwiziFundo zoBugcisa neNkcubeko ukuya kwiiNzululwazi zezeMidlalo, nayo yonke into ephakathi kwezo zinto, zifundo ezo zenzelwe icandelo laseburhulumenteni nelo labucala, senza ukuba wonke umntu ahlale esazi ngokuqhubekayo kwimo aphila kuyo. 

ICandelo leZifundo eziMfutshane lasungulwa kwinyanga yoMqungu ngo-2007 ngenjongo yokuququzelela, ukubeka emgangathweni nokuxhasa iinkqubo zezifundo ezimfutshane egameni leli ziko. Ukufundiswa kwezifundo ezimfutshane kungumsebenzi wokufundisa owenzeka egameni lale Yunivesithi kwaye kufuneka kuthotyelwe uqinisekiso lomgangatho yale Yunivesithi, eyamaziko achaphazelekayo aseburhulumenteni kunye namaziko ezolawulo.

JONGA ZONKE IZIFUNDO EZIMFUTSHANE EZIKHOYO