Browse Or Filter Technologies

Browse Or Filter Technologies

I-Innovus ixhasa abaphandi, abafundi nabasebenzi beYunivesithi yaseStellenbosch abanqwenela ukwenza ingeniso ngeziphumo zabo zophando okanye ngezinto eziqanjiweyo. Oku kwenziwa ngokunikwa kweempepha-mvume zamalungelo okuqwetywa yingqondo oko kusenzelwa ihlakani loshishino, okanye ngokuseka ishishini elilihlumeko. Bonke ubuchwepheshe obudweliswe apha ngezantsi buyafumaneka ukwenzela ukuNikwa kweeMpepha-mvume ngokuKhawulezileyo kwe-Innovus , oluyikhawulezisa kanobom inkqubo yokunikwa kweempepha-mvume.

I-Innovus irhweba kwaye iphuhlisa ngakumbi iintlobo zobuchwepheshe ezikwaziyo ukufezekisa iimfuno zorhwebo ezithile. Iziphumo ezininzi zophando lwe-Innovus ziphuhliswe zangamashishini angamahlumelo akhule ngokupheleleyo, azuzileyo kwiinkonzo zethu ezizodwa, kuqukwa izibonelelo zelebhu yokuyila amashishini, ukufumana abacebisi ngezorhwebo, inkxaso-mali eqingqiweyo neengcebiso kwezomthetho, phakathi kwezinye izinto.

EZOBUNZULULWAZI BEZENDALO

EZONYANGO NEZEMPILO

IINZULULWAZI ZENTLALO NOKUNYE

INZULULWAZI NGEZOLIMO

INZULULWAZI YEZOBOMI

ISOFTWE KUNYE NEEMODELI

UBUCHWEPHESHE BEZOCOCEKO NAMANZI

UBUNJINELI