Uqhagamshelwano

Uqhagamshelwano

Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, iingcebiso okanye izincomo, ukuba kukho nabuphi na ubuchwepheshe ongathanda ukwazi ngakumbi ngabo, okanye abaqambi ongathanda ukudibana nabo, nceda uqhagamshelane nathi apha.

Ukuba ungathanda ukuzibandakanya nangakumbi ne-Innovus – njengengcali kolu shishino, njengomcebisi okanye umtyali-mali, nceda uqhagamshelane ngqo neGosa leSigqeba eliPhezulu (i-CEO), uAnita Nel, ku-021 808 3079.

Ukuba ungathanda ukuhlala usazi ngeeprojekthi, ngempumelelo nangeenkampani ezingamahlumelo, nceda ubhalisele ukufumana isigidimi seendaba sethu apha.

Where Are We:

If you’d like to find us in person, you can do so at:

15 De Beer Street
Stellenbosch
Cape Town
7600