IE Wet

IE Wet

Daar word hiermee kennis gegee dat die President die volgende Wet goedgekeur het en dit word vir algemene inligting gepubliseer:

No. 51 of 2008: Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act, 2008.

Kragtens die bevoegdheid aan my verleen in artikel 17 van die Wet op Intellektuele Eiendomsreg van Openbare Gefinansierde Navorsing en Ontwikkeling, 2008 (No. 51 van 2008), maak ek, Grace Naledi Mandisa Pandor, hiermee die regulasies soos in die bylae hierby uiteengesit:

Regulations made in terms of Section 17 of the Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act, 2008 (Act No. 51 of 2008).