Die Wet op Geneties gemanipuleerde Organismes (GMO)

Die Wet op Geneties gemanipuleerde Organismes (GMO)

Inleiding

Die Wet op Geneties Gemanipuleerde Organismes (GMO’s) (1) is uitgevaardig vir die bevordering van verantwoordelike ontwikkeling, produksie, gebruik en aanwending van geneties gemanipuleerde organismes. Alle aktiwiteite soos invoer, produksie, vrystelling en verspreiding word gereguleer om 'n moontlike nadelige uitwerking op die omgewing te beperk.

Die Wet skryf ook die vereistes en maatstawwe vir risikobepaling voor en bied toepaslike prosedures vir die kennisgewing van spesifieke aktiwiteite met betrekking tot die gebruik van geneties gemanipuleerde organismes.

Hoewel die Universiteit Stellenbosch (US) nie oor 'n GMO-beleid beskik nie, word daar van alle US-departemente wat navorsing in hierdie veld doen, verwag om aan die GMO-wet te voldoen.

GMO’s kan regtens beskerm word onder die US se bestaande beleid oor intellektuele eiendom, wat op hierdie webwerf beskikbaar is.

Regulasies

Ingevolge artikel 20 van die Wet op Geneties Gemanipuleerde Organismes skryf die Minister van Landbou die regulasies voor soos hierin uiteengesit (../assets/files/Downloads/act_gmo1997.pdf).

Volgens hierdie regulasies kan aansoekers aansoek doen om permitte vir die uitvoering van aktiwiteite ten opsigte van GMO’s. 'n Permit word nie vereis vir organismes wat gebruik word onder voorwaardes van beheerde gebruik in akademiese en navorsingsfasilteite nie.

Aansoekers sal risiko’s moet bepaal, fasiliteite registreer en rekords ten opsigte van risikobepalings moet hou.

Dit sal ook nodig wees om die publiek in kennis te stel van enige voorgestelde vrystelling van GMO’s en die registrateur te verwittig as daar 'n ongeluk plaasgevind het wat met GMO’s verband hou.

Die regulasies sit ook die vereistes uiteen vir doeltreffende afvalbestuur sodat dit nie negatiewe gevolge vir die omgewing en menslike gesondheid inhou nie.

Praktiese oorwegings

Die GMO-regulasies word deur die Departement Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Bioveiligheid geïmplementeer. Aansoeke word beslis deur twee regulerende liggame, naamlik die Uitvoerende Raad en die Advieskomitee, wat uit onafhanklike wetenskaplikes met verskillende wetenskaplike agtergronde bestaan.

Enige persoon wat versuim om aan die vereistes te voldoen, is skuldig aan 'n oortreding en aanspreeklik vir boetes soos in die Wet uiteengesit.

(1) Wet 15 van 1997