I-SUNCOM

I-SUNCOM

I-SUNCOM ukusekwa kwayo ikufumene kumnqweno weYunivesithi yaseStellenbosch wokufuna ukunciphisa iindleko zokuqhuba umsebenzi. Ekugqibeleni amaCandelo eeNkonzo zeMali ezizinzileyo aye enziwa amashishini ajonge ingeniso phantsi kolawulo lwe-SUNCOM. Thina silelinye lamacandelo ezoshishino ambalwa kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Onke amacandelo e-SUNCOM azimele geqe kwaye akafumani nkxaso yamali kwiYunivesithi.

Sinala maCandelo okuQhuba umSebenzi alandelayo:

  • IiNkonzo zeeNdawo zokuHlala
  • IOfisi yokuQeshisa
  • IiNkonzo zokwEnza iiKopi
  • Ivenkile i-Matie Shop
  • Ivenkile yobisi i-Maties Milk
  • Izitiya zezityalo
  • IiVenkile zeKofu zeKhampasi

​Sizama ukunika inkonzo equka konke, nenkonzo yenkxaso egqwesileyo kwiYunivesithi yaseStellenbosch, abafundi nabasebenzi bayo, kwakunye noluntu kunye neminye imibutho, oko sikwenza ngendlela enoqoqosho.