I-Innovus iliqonga leYunivesithi yaseStellenbosch lentsebenziswano phakathi kwale yunivesithi noshishino naqonga elo lenzelwe ukurhweba ngee-asethi zeYunivesithi yaseStellenbosch (SU). I-Innovus ijongene nemisebenzi yoshishino yale yunivesithi. Oku akupheleli nje kwinkqubo yokurhweba kulandelwa indlela entsha kunye nepotifoliyo yokuqwetywa yingqondo ngokusebenzisa ilungelo lobunini, ukunikwa kweempepha-mvume zokusebenza kunye nokusekwa kwamashishini angamahlumelo, koko i-Innovus ikwayalelwe ukulawula indlela yesihlanu iYunivesithi yaseStellenbosch engenisa ngayo imali, o.k.t. ingeniso esuka kwimisebenzi yoshishino eqhutywa licandelo layo i-SUNCOM.

I-Innovus iliqonga leYunivesithi yaseStellenbosch lentsebenziswano phakathi kwale yunivesithi noshishino naqonga elo lenzelwe ukurhweba ngee-asethi zeYunivesithi yaseStellenbosch (SU). I-Innovus ijongene nemisebenzi yoshishino yale yunivesithi. Oku akupheleli nje kwinkqubo yokurhweba kulandelwa indlela entsha kunye nepotifoliyo yokuqwetywa yingqondo ngokusebenzisa ilungelo lobunini, ukunikwa kweempepha-mvume zokusebenza kunye nokusekwa kwamashishini angamahlumelo, koko i-Innovus ikwayalelwe ukulawula indlela yesihlanu iYunivesithi yaseStellenbosch engenisa ngayo imali, o.k.t. ingeniso esuka kwimisebenzi yoshishino eqhutywa licandelo layo i-SUNCOM.

 

 

654 UPhuhliso lwemiBono (2000-2019)
302 Amalungelo obunini ethutyana (2000-2019)
132 IZicelo ze-PCT (2000-2019)
87 IiMpepha-mvume (ukusukela ngo-2015)
29 AmaShishini angamaHlumelo (2000-2019)
283 Inani labasebenzi kwiqela lethu lamashishini

Copyright 2017 Innovus Technology Transfer, All rights Reserved
Website developed by NetMechanic